HomeArchiefAdviescollege buigt zich over stikstofproblematiek

Adviescollege buigt zich over stikstofproblematiek

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft een Adviescollege Stikstofproblematiek ingesteld. Oud-politicus Johan Remkes is voorzitter van dit adviescollege. 

De aanstelling van dit adviescollege hangt samen met de uitspraak van de Raad van State (RvS) over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Binnen dit programma werkten Rijk, provincies, natuurorganisaties en ondernemers samen aan een sterkere natuur, minder stikstofdepositie en ruimte voor economische ontwikkelingen. Op basis van het PAS werd, vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. Op 29 mei 2019 oordeelde de RvS dat het PAS niet langer mag worden gebruikt als basis voor het verlenen van toestemming. Er zal voortaan vooraf zekerheid moeten bestaan, dat de natuurwaarden niet worden aangetast.

Projecten in de knel

Branches waar sprake is van overdadige stikstofuitstoot zijn landbouw, woningbouw, verkeer en industrie. Dit besluit had dus direct invloed op de bouw van wegen, woningen, industrie en boerderijen. Na inventarisatie van het aantal projecten die in gevaar komen of reeds zijn stopgezet, meldde minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) dat het voor de categorie ‘industrie, haven, bedrijventerreinen en overige bedrijvigheid’ gaat om 90 tot 100 projecten. Binnen de categorie ‘klimaat, verduurzaming en natuurontwikkeling’ waarbij het onder andere gaat over wind op zee projecten en groene energie, zouden 10 tot 20 projecten projecten ‘in de knel kunnen komen’. Het effect op deze projecten kan variëren van grote impact, waarbij projecten niet meer uitgevoerd kunnen worden, tot een nadelig effect op de planning doordat bijvoorbeeld meer onderzoek nodig is.

Korte en lange termijn oplossingen

Het adviescollege wordt nu gevraagd advies uit te brengen over oplossingen voor de kortere en de langere termijn. Voor de kortere termijn gaat het onder andere om advisering over hoe toestemming kan worden verleend voor ontwikkelingen die stikstofdepositie veroorzaken op daarvoor gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden. Daarnaast gaat het adviescollege aan de slag met adviezen voor de langere termijn. Hier gaat het om voorstellen voor een nieuwe aanpak van de stikstofdepositie. Gelet op het grote maatschappelijke belang, wordt het adviescollege gevraagd haar advies voor de kortere termijn te geven binnen twee maanden en het advies voor de langere termijn binnen elf maanden.

Binnen dit programma rond de stikstofproblematiek wordt samengewerkt door de ministeries van LNV, IenW, BZK, EZK en Defensie, de provincies, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Delen:
Tags
Author