HomeArchiefGeen snelle oplossing stikstofprobleem

Geen snelle oplossing stikstofprobleem

Naar aanleiding van het adviesrapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek neemt het kabinet nu maatregelen om de natuur te herstellen en de vergunningverlening weer op gang te brengen. VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat de plannen geen soelaas bieden voor de korte termijn.

Volgens minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is er geen makkelijke en snelle oplossing voor het stikstofprobleem. ‘Het is geen kwestie van één of twee knoppen terugzetten, er is maatwerk nodig voor verschillende gebieden.’ Het kabinet gaat samen met provincies per gebied effectieve (bron)maatregelen in kaart brengen en uitvoeren. Het kabinet is hiervoor bereid extra financiële middelen te reserveren. Het kabinet verkent daarnaast of voor het einde van dit jaar een drempelwaarde kan worden ingevoerd. Ook salderen is binnenkort weer mogelijk.

[vc_message message_box_color=”vista_blue”]

Aanleiding

Op het moment lopen veel projecten in allerlei sectoren vertraging op of liggen helemaal stil, omdat de Raad van State onlangs de PAS (Programma Aanpak Stikstof) heeft afgeschaft. Onder de PAS kregen bedrijven een vergunning voor stikstofverhogende activiteiten, onder de voorwaarde dat er in de toekomst maatregelen zouden worden genomen voor beschermde natuurgebieden. De Raad van State oordeelde dat de PAS de natuur onvoldoende beschermd.[/vc_message]

Vergunningverlening

Het kabinet ziet de urgentie om snel stappen te zetten om de toestemmingverlening door overheden voor projecten en activiteiten verder te hervatten. Als er geen sprake is van stikstofdepositie, heeft een initiatiefnemer geen vergunning nodig in het kader van de Wet Natuurbescherming. De AERIUS-calculator maakt dit inzichtelijk. Aanvullend bieden aanpassingen binnen of buiten een project of locatie (intern en extern salderen) of de zogenaamde ADC-toets mogelijkheden om een vergunningaanvraag te onderbouwen. Om die toets succesvol te doorlopen moet er sprake zijn van het ontbreken van alternatieven, een dwingende reden van openbaar belang en moet de schade aan de natuur worden gecompenseerd.

Een andere mogelijkheid voor toestemmingsverlening is de ecologische toets. Als hieruit blijkt dat er geen significant negatieve effecten zijn op Natura 2000-gebieden, kan de overheid toestemming verlenen. Dit geldt ook voor nieuwe projecten die slechts een tijdelijke stikstofdepositie hebben, zoals hernieuwbare energieprojecten. Voor 2020 wordt er een drempelwaarde verkend voor stikstofdepositie, zodat het vergunningsproces voor veel (kleine) activiteiten weer in gang kan worden gezet.

Weinig soelaas

VNO-NCW en MKB-Nederland laten in een reactie weten dat ze vinden dat deze plannen geen soelaas bieden voor de korte termijn. ‘Alle 18.000 projecten die stilliggen moeten nog steeds door de vergunningenmolen heen. Wat mist zijn drempelwaarden om projecten met verwaarloosbare emissies hiervan uit te zonderen’, schrijven de partijen in een bericht. ‘Die drempelwaarden laten nog tot in 2020 op zich wachten, maar bedrijven die nu al in zwaar weer verkeren hebben die tijd niet.’

VNO-NCW en MKB-Nederland beraden zich samen met Bouwend Nederland op de mogelijkheid van een proefproces om te zien of en hoe aangerichte schade van bedrijven op de staat kan worden verhaald.

[vc_message message_box_color=”vista_blue”]

Maatregelen landbouw en mobiliteit

Op het gebied van landbouw en mobiliteit heeft het kabinet al een paar beslissingen genomen om de stikstofuitstoot te verlagen. Het kabinet gaat boeren die willen stoppen helpen. Schouten: ‘Boeren die willen blijven boeren, kunnen dat. Als eerste helpen we de boeren die dichtbij Natura 2000-gebieden werken en degenen die veel stikstof uitstoten.’ Boeren die blijven, krijgen steun bij het investeren in nieuwe emissiearme stallen.

Om de stikstofuitstoot te verlagen wordt de snelheid op bepaalde wegen verlaagd. Schouten: ‘We gaan onderzoeken waar het verlagen van de snelheid wat oplevert.’ Daarnaast gaat het kabinet in Brussel inzetten op verdere aanscherping van Europese emissienormen voor nieuwe voertuigen.[/vc_message]

Delen:
Tags
Author