HomeArchiefILT: infrastructuur en veiligheidsgedrag op Kijfhoek moet beter

ILT: infrastructuur en veiligheidsgedrag op Kijfhoek moet beter

ProRail heeft onvoldoende beeld van de fysieke staat van de infrastructuur op rangeerterrein Kijfhoek. De sporen, wissels en het heuvelsysteem, waarover wagons worden gerangeerd, zijn op het einde van de technische levensduur. Daarnaast is er te weinig aandacht voor risicomanagement en veiligheidsgedrag. Dit blijkt uit een factsheet van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Sinds 2018 staat rangeerterrein Kijfhoek onder verscherpt toezicht van de ILT. In de zomer van dat jaar vinden er namelijk twee ongevallen plaats. De ILT inspecteert sindsdien extra op veilig werken en voert gesprekken met ProRail en aannemers. Begin 2020 voert de ILT het aantal gesprekken verder op, nadat ProRail met een nieuwe taakverdeling voor het onderhoud wil gaan werken, met twee aannemers in plaats van één. Daarmee zou een knip ontstaan in het onderhoud op de heuvel: een aannemer werkt aan het heuvelsysteem (zoals railremmen en aansturen wissels) en de andere aan de spoorinfra (spoor en wissels). De ILT ziet dat deze opsplitsing van onderhoud aan in elkaar grijpende systemen leidt tot risico’s op het rangeerterrein.

Veilig werken onder de maat

Uit de gesprekken met ProRail en de extra inspecties blijkt dat het risicomanagement, veilige berijdbaarheid en veilig werken op Kijfhoek onder de maat is. ProRail besteedt het onderhoud op Kijfhoek uit, terwijl zij zelf onvoldoende kennis heeft van de functionaliteit van enkele belangrijke onderdelen van de infrastructuur. Ook heeft ze onvoldoende zicht op de fysieke staat van de infrastructuur. Dit leidt tot een gebrekkige informatieoverdracht aan de nieuwe aannemer die hierdoor onvoldoende is toegerust voor zijn taak. Met onnodige risico’s en verstoringen tot gevolg.

Inspecties van de ILT tonen aan dat dit jaar veel meer wissels niet voldoen aan de onderhoudsnorm die de veiligheid kan raken. ProRail was hier niet van op de hoogte. Verder worden aanbevelingen uit onderzoeksrapporten niet allemaal gevolgd en ProRail pakt volgens ILT niet altijd door bij het uitvoeren van verbeteracties.

Afspraken veilig werken naleven

Het zogenoemde ‘Spelregelkader’ voor veilig werken aan de infrastructuur op Kijfhoek moet bij alle partijen die op het rangeerterrein werken bekend zijn. ProRail is er bijvoorbeeld verantwoordelijk voor dat de nieuwe aannemer de afspraken en procedures uit het kader kent. Zodat deze zich hier vanaf 1 maart 2020, bij de start van het nieuwe contract, aan kan houden. Begin maart stelt de inspectie echter meerdere keren vast dat de afspraken uit het kader niet worden nageleefd. Daarom krijgt ProRail eind maart een bestuurlijke waarschuwing.

De ILT legt een last onder dwangsom (LOD) op met drie verbetereisen. Voor januari 2021 moet het zicht op de actuele staat van de infrastructuur verbeteren. ProRail moet daarnaast per direct de procedure ‘Risicobeheersing bij wijzigingen’ uit Veiligheidsbeheerssysteem (VBS) toepassen. En tot slot moet het bedrijf 30 juli 2020 waarborgen dat personeel dat op Kijfhoek werkt, een opleiding voor de uitvoering van hun veiligheidsgerelateerde taken volgt en afrondt.

ProRail onderkent problemen

Met deze maatregel verwacht de ILT dat ProRail haar eindverantwoordelijkheid neemt voor infrastructuur en veiligheid op Kijfhoek. In de gesprekken met de ILT onderkent ProRail de tekortkomingen. De infrabeheerder wil op een andere manier werken en geeft volgens een persbericht van ILT aan dat ze graag in gesprek blijft met de ILT. De inspectie ziet dat een verandering is ingezet. Zo is bijvoorbeeld onlangs het onderhoudscontract geactualiseerd en werkt ProRail aan een plan van aanpak voor het verhogen van de kwaliteit van de spoorinfra. Met extra inspecties en bestuurlijke gesprekken tussen de ILT en de directie van ProRail houdt de inspectie scherp in de gaten of de vereiste verbeteringen worden doorgevoerd.

Delen:
Author