HomeArchiefIndustrie positief over Ontwerp Klimaatakkoord

Industrie positief over Ontwerp Klimaatakkoord

Op vrijdag 21 december heeft het Klimaatberaad het Ontwerp van het Klimaatakkoord aangeboden aan het kabinet. In dit akkoord is de doelstelling van Parijs vertaald naar nagenoeg klimaatneutraliteit in 2050 met een tussendoel van 49 procent emissiereductie in 2030. De Nederlandse industrie onderschrijft dit doel en wil inzetten op een mix van oplossingen.

De Nederlandse industrie committeert zich aan het Klimaatakkoord van Parijs. Het is nu tijd om deze afspraken te vertalen naar maatregelen. Aan de industrietafel is daarom een ambitieus indicatief doel afgesproken van 14,3 megaton CO2 reductie in 2030. Om dit waar te kunnen maken wordt ingezet op diverse oplossingen zoals energiebesparing, restwarmtebenutting, CCS en CCU en elektrificatie en groene waterstof. De industrie zal hiermee ook oplossingen bieden voor het verminderen van de CO2-uitstoot van andere sectoren.

Aanpak

De aanpak richt zich op het versnellen van innovatie, kostenefficiënte uitrol van CO2-reductiemaatregelen en bedrijfsspecifieke CO2-transitieafspraken met een bonus/malus. Hiermee gaat Nederland de transitie van de industrie versnellen ten opzichte van Europa en de rest van de wereld, zonder het level playing field in gevaar te brengen.
Het bedrijfsleven en de overheid investeren beide 100 miljoen per jaar in klimaatinnovatie. De overheid investeert 60 miljoen oplopend tot 100 miljoen in 2023 in klimaatinnovatie. Het bedrijfsleven investeert hetzelfde bedrag.
In 2019 wordt een gedetailleerde sectorklimaatafspraak met de industrie uitgewerkt. Alle bedrijven met een uitstoot boven 10 kiloton CO2 dienen in 2019 een CO2 reductieplan in. Het indienen van plannen is verplicht en de uitvoering van de plannen wordt geborgd door een combinatie van bonus (toegang tot SDE++ gelden) en een malus (CO2 heffing bij in gebreke blijven bij niet uitvoeren van het CO2 reductieplan). Een goedgekeurd plan geeft toegang tot de SDE++. Een afgekeurd plan wordt belast met een CO2-heffing oplopend van 30 euro in 2021 tot 43 euro in 2030, vormgegeven als minimumprijs die wordt geheven over de emissies boven de EU ETS benchmark. Hiermee worden achterblijvers geprikkeld en voorlopers niet benadeeld.

Level playing field

De Nederlandse industrie concurreert internationaal en wil borgen dat allerlei maatregelen die zij moeten treffen in het kader van de nationale klimaatdoelstellingen ten koste gaan van de internationale concurrentiepositie. Met de in het Klimaatakkoord beschreven aanpak kiest Nederland voor een sneller CO2-reductiepad dan de omliggende landen. Bij het samenstel van maatregelen wordt voortdurend geborgd dat het level playing field voor het bedrijfsleven in stand blijft. Internationaal opererende bedrijven worden gecompenseerd voor hogere elektriciteitsprijzen als gevolg van CO2 prijzen.
De Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) noemt het akkoord, mede namens brancheverenigingen VEMW, VNPI, VNP en VNMI, ‘een stevige basis voor versnelde verduurzaming van de industrie’. Ze erkent dat het voor de industrie een uitdagend karwei gaat worden om deze ambitie in te vullen en tegelijkertijd competitief te blijven in de markt. ‘Dit akkoord biedt een basis voor consistent beleid over meerdere kabinetsperioden en laat zien dat in Nederland de kennis, kunde en politieke wil beschikbaar is om leidend te zijn in de energietransitie. De industrie dankt de overheid en de SER voor hun rol in deze onderhandelingen.’

Van Noord tot Zuid

Al in augustus van het afgelopen jaar presenteerde Industrietafel Noord-Nederland voor het gebied Delfzijl-Eemshaven-Emmen haar duurzaamheidsambitie. Inmiddels is duidelijk dat met reeds geplande investeringen de gewenste CO2-reductie realiseerbaar is. Cas König, voorzitter van de Industrietafel Noord-Nederland en CEO van Groningen Seaports zegt hierover: ‘We beschouwen het als onze missie: het behalen van 95 procent CO2-reductie in 2050 met groei van werkgelegenheid, gestoeld op een sterk noordelijk industrieel cluster waarin alle relevante sectoren participeren.’ De regio wil voor 2013 7,4 megaton CO2 besparen ten opzichte van de CO2-uitstoot in 2016 in Delfzijl/Eemshaven.
Vanuit Chemelot in Geleen hebben de gezamenlijke bedrijven ook al in een eerdere fase plannen gepresenteerd voor een gehele CO2-neutrale chemiesite in 2050. Om dit te bereiken zijn innovaties en investeringen noodzakelijk. Chemelot Executive Director Robert Claasen over het Ontwerp Klimaatakkoord: ‘Dit akkoord is een belangrijke stap om de doelstellingen in 2030 te realiseren. Bedrijven krijgen forse taakstellingen voor CO2-reductie en ontvangen boetes wanneer ze zich niet aan de afspraken houden. Aan de andere kant worden de bedrijven ondersteund in het uitrollen van nieuwe technieken en het opzetten van nieuwe installaties.’ Claasen vindt dat het akkoord voor een chemiesite als Chemelot ook tal van kansen biedt om innovaties te ontwikkelen en voorop te lopen in de wereld. ‘Samen met bijvoorbeeld de provincie zijn we er van overtuigd dat we met dit Ontwerp Akkoord met vertrouwen kunnen werken aan zowel de verdere verduurzaming als ontwikkeling van onze regionale economie.’

Groene elektrificatie

Volgens de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) is het Ontwerp-Klimaatakkoord ‘een flinke stap in de goede richting’. Het ontwerpakkoord moet leiden tot twee miljoen aardgasvrije huizen, twee miljoen elektrische auto’s en 70 procent elektriciteit van zon en wind in 2030. Tegelijkertijd is er begrip voor de zorgen of het wel genoeg is. Mocht dit blijken dan zijn er volgens de NVDE snel extra maatregelen nodig, inclusief verdere beprijzing van CO2. ‘Het duurzame bedrijfsleven werkt graag mee aan de verdere uitwerking en uitvoering van het ontwerp-Klimaatakkoord, onder andere door bij te dragen aan verdere kostenreductie’, zegt Olof van der Gaag, directeur NVDE. ‘De duurzame energiesector kan en wil ook meer bijdragen aan CO2-reductie dan nu wordt gevraagd: de potentie van duurzame energie en besparing is groter dan wat er nu is afgesproken. Bijvoorbeeld voor de transitie in de industrie zijn er nog volop mogelijkheden om extra hernieuwbare elektriciteit te leveren voor groene elektrificatie. Het is verstandig om daar ook al op te zijn voorbereid en te zorgen voor versnelling van de doorlooptijd van projecten.’

Milieuorganisaties niet blij

Diverse milieuorganisaties, waaronder Natuur & Milieu, Greenpeace, Milieudefensie en FNV, laten weten niet blij te zijn met dit akkoord. Zij vinden het Klimaatakkoord ‘teleurstellend’ en ‘flinterdun’. Dit akkoord gaat het klimaat niet redden, denken zij. Volgens de organisaties zijn er drie fundamentele punten waarop het mis gaat:

  1. Dit akkoord houdt de fossiele economie in stand omdat er vooral wordt ingezet op tijdelijke lapmiddelen. Een structurele omslag naar schone, zuinige technieken blijft uit en dit blokkeert de weg naar de Klimaatdoelen uit Parijs: vrijwel klimaatneutraal in 2050. De milieuorganisatie hadden graag gezien dat industriële CO2 uitstoot stevig beprijsd zou worden.
  2. Duidelijke, afrekenbare doelen ontbreken en er zijn veel ontsnappingsmogelijkheden om onder besparingsverplichtingen uit te komen. Deze vrijblijvendheid maakt het halen van de doelstellingen onzeker.
  3. De industrie draait volgens de milieuorganisaties nauwelijks op voor de kosten. De zware vervuilers die verantwoordelijk zijn voor ruim een kwart van de totale CO2-uitstoot in Nederland worden door het Kabinet ontzien. Een eerlijke verdeling van lusten en lasten is cruciaal voor draagvlak en bereidheid om zelf aan de slag te gaan.

De milieuorganisaties zien lichtpuntjes in het akkoord in de vorm van doorgroei naar 70 à 80 procent groene stroom in 2030, maatregelen om 1,5 miljoen huizen van het gas te halen en de inzet op elektrisch rijden.

Download via deze link het hoofdstuk Industrie uit het Ontwerp van het Klimaatakkoord.
Of klik hier om het complete rapport te kunnen downloaden.

Delen:
Author