HomeTransitieKabinet neemt regie bij vijf nieuwe energie-infrastructuurprojecten
lhyfe

Kabinet neemt regie bij vijf nieuwe energie-infrastructuurprojecten

Het kabinet heeft bekend gemaakt vijf nieuwe energieprojecten op te nemen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). Het gaat om projecten die zich richten op de aanlanding van elektriciteit van windparken op zee en het uitbouwen van de infrastructuur voor waterstof. In het MIEK zijn nu 14 projecten opgenomen.

De MIEK-projecten zijn belangrijk voor de toekomstige energie-infrastructuur. De vijf nieuwe projecten in het MIEK betreffen de aanlandingen van Wind op Zee-projecten (waarmee elektriciteit van windparken op zee in het elektriciteitsnet op land wordt gevoed), terminals in het Noordzeekanaalgebied en Rotterdam-Moerdijk voor de import en doorvoer van waterstof, het H-vision project voor de productie van waterstof uit restgassen en het Aramis project voor de benodigde infrastructuur voor het transport van CO2 naar opslaglocaties onder de Noordzee. De 14 projecten in het MIEK zijn daarmee ook van belang voor het behalen van de klimaatdoelen.

Klimaatdoelen

Minister Jetten voor Klimaat en Energie zei in een reactie: “Er wordt goede voortgang geboekt met de grote energieprojecten die cruciaal zijn voor de energietransitie. Bijvoorbeeld met snellere verzwaring van het elektriciteitsnet, maar ook de waterstofleidingen richting Duitsland en het landelijk transportnet voor waterstof. Ook voor onze klimaatdoelen is het belangrijk dat deze grote energie-infrastructuurprojecten op tijd klaar zijn. Met deze infrastructuur wordt een emissiereductie van 38 megaton mogelijk in 2030 ten opzichte van 2021. Het is goed om te zien dat deze projecten ondanks de complexe omstandigheden zoals de stikstofruimte en ruimtelijke inpassing volgens planning verlopen.”

Regionaal schaalniveau

Het Rijk heeft in samenwerking met alle partijen de regie door knelpunten te agenderen en weg te nemen, kennis te delen en te ondersteunen bij het tijdig nemen van besluiten over onder andere eigenaarschap, financiering en ruimtelijke inpassing. De projecten binnen het MIEK komen voort uit de energiestrategieën van de zes Nederlandse industriële clusters. Om vraag en aanbod steeds meer aan elkaar te koppelen wordt aankomend jaar gewerkt aan de verdere verbreding van het MIEK. Zo worden in het voorjaar van 2023 door elke provincie een provinciaal MIEK opgeleverd met projecten van regionaal schaalniveau. Hierin worden naast projecten voor de industrie ook voor de sectoren, mobiliteit, gebouwde omgeving en landbouw de vraag naar energie, grondstoffen en de benodigde infrastructuur in kaart gebracht.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl