Wind Meets Industry is partner van ons Industry & Energy platform

Wind meets Industry is een coalitie van, door en uit de windenergiesector en de industrie. Alleen door samen en sectoroverstijgend te werken kan het centrale klimaatdoel van het Klimaatakkoord worden behaald: het terugdringen van de uitstoot van broeikassen in Nederland met 49% ten opzichte van 1990. Hiervoor is grootschalige elektrificatie van de industrie nodig in combinatie met een sterke toename van het duurzame elektriciteitsaanbod uit onder andere windenergie. Wind meets Industry brengt beide sectoren samen en in positie om de verduurzaming van het energiesysteem te versnellen.

Nieuws en Publicaties over Wind Meets Industry