HomeArchiefTe weinig biogasproductie uit mest

Te weinig biogasproductie uit mest

TKI Nieuw Gas analyseerde 68 groen gas-projecten en concludeerde dat meer dan de helft ervan een positieve bijdrage heeft aan de doelstelling van de regelingen. Wel ziet men de groei van het aantal projecten stagneren. Met name mestvergisting loopt nog behoorlijk achter, terwijl het meerdere problemen kan oplossen.

De rapportage van TKI Nieuw Gas begint positief. Meer dan de helft van de projecten die ondersteuning kregen, levert een positieve bijdrage aan de doelstellingen van de regelingen. Ze produceren meer energie of doen dat goedkoper of doen beide. Een kleiner deel (13%) is aantoonbaar vaker dan één keer toegepast. Door aandacht te besteden aan het wegnemen van technische barrières, is de afgelopen jaren veel vooruitgang geboekt. Echter ook niet-technische aspecten als maatschappelijk draagvlak, financiering en samenwerking in de keten zijn belangrijk om de ambities te realiseren.

Men maakt zich dan ook zorgen of de 2030 doelstellingen wel kunnen worden gehaald. Het totaal aantal vergistings- of vergassingsprojecten in Nederland groeit sinds 2008 namelijk met iets minder dan acht projecten per jaar. Om twee miljard kuub te halen in 2030 moeten ieder jaar acht nieuwe projecten beginnen met het produceren van gemiddeld iets meer dan twintig miljoen kuub groen gas.

Mestvergisting

De opstellers van het rapport zagen vooral dat mestvergisting achterblijft. Minder dan vijf procent van de mest uit Nederland wordt gebruikt voor biogasproductie. Hoewel de opstellers van het rapport er vanuit gaan dat de mestvolumes in de toekomst zullen afnemen, kan mest een substantiële bijdrage leveren aan de 2 BCM ambitie. Op het gebied van conservering van mest valt nog veel winst te halen en vanwege het forse volume zal dat dan ook een flinke impact hebben. Door gebruik te maken van stikstofstrippers kan tegelijkertijd een bijdrage geleverd worden aan het terugdringen van het stikstofprobleem.

Bio-LNG

Men put hoop uit de nieuwe SDE++ regeling voor geavanceerde biobrandstoffen, die de financierbaarheid van bioLNG-projecten verbetert. Het projectenvolume kan verder groeien door duidelijke keuzes te maken over de rol van groen gas in de warmtetransitie. Bijkomend voordeel is dat dan lasten en baten in dezelfde regio kunnen vallen. De opzet van de SDE++ zorgt er helaas voor dat groen gas-projecten vaak achter het net vissen waardoor de volumeopbouw achter blijft bij de ambities.

Vergisting en vergassing

De techniek van vergisting is voldoende ver ontwikkeld, winst is vooral te halen uit voor-of nageschakelde technologieën die in staat zijn om meer waarde aan de biomassa te onttrekken. Bij vergassingstechnologie is het met name de stap naar groen gas die aandacht behoeft. Omdat groen gas de enige afzetroute voor biomassavergassing is binnen de SDE++, kunnen vergassingsprojecten pas opschalen als de opwaardering naar groen gas marktrijp is.

Syngas en waterstof

De opname van de levering van syngas of waterstof uit een vergasser als verbredingsoptie kan voor een groei van het aantal projecten zorgen en zo de ontwikkeling in deze sector versnellen. Daarnaast is het goed om voor vergassingtechnologie nog eens heel goed naar de stimuleringsinstrumenten te kijken omdat vanuit de markt wordt aangegeven dat ze met de huidige mix niet goed uit de voeten kunnen. Vooral de fase vlak voor commercialisatie levert problemen op.

Combinatie

Het creëren van experimenteerruimte bij de transitie van (voormalige) aardgaswinningslocaties naar groen gas productielocaties kan helpen om groen gas een stevige duw in de rug te geven. De CO2 in biogas kan stikstof in aardgas vervangen waardoor een opwaardeerinstallatie en stikstofproductie vermeden kunnen worden. Ook qua vergunning (SODM) valt tijdwinst te halen.

Delen:
Author

David@industrielinqs.nl