HomeTransitieWind- en zonne-energieTenneT moet milieueffecten onderzeese kabels onderzoeken
Hyoffwind verwacht in de zomer vergunning voor 25 MW elektrolyzer

TenneT moet milieueffecten onderzeese kabels onderzoeken

De Commissie voor de Milieueffectrapportage wil dat de milieueffecten van de aanleg van de kabels van de windparken op zee Nederwiek 1 en 2 naar Borssele en de Maasvlakte in kaart worden gebracht.

TenneT wil stroom die in windenergiegebieden Nederwiek 1 en 2 wordt opgewekt met ondergrondse kabels aan land brengen bij Borssele en de Maasvlakte. Voor de aanleg van de kabels zijn een inpassingsplan (of een projectbesluit onder de Omgevingswet) en verschillende vergunningen nodig. In de MER moet worden beschreven wat de effecten zijn van de aanleg van de kabels voor bodem, oppervlaktewater, natuur, leefomgeving en archeologische en cultuurhistorische waarden, zegt de Commissie in haar advies.

Archeologische waarden

Concreet gaat het om zaken zoals de effecten van vertroebeling door graafwerkzaamheden zijn voor het bodem- en zeeleven. En om de gevolgen voor archeologische en cultuurhistorische waarden van bijvoorbeeld de Bruine Bank, waar in de prehistorie mensen woonden. De kabelroutes gaan vlak langs dit gebied en kunnen mogelijk tot verstoring leiden.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl