De provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland willen de Eemshaven uitbreiden door een bedrijventerrein te ontwikkelen in de Oostpolder. Hiermee willen provincie en gemeente vooral werkgelegenheid creëren.

De gemeente en provincie richten zich met name op bedrijven uit de sectoren waterstof, batterijen, datacenters, windenergie, automotive en ook op nieuwe vormen van high tech bedrijven. Op het moment wordt aan een masterplan gewerkt voor de Oostpolder. Een terrein van circa 600 hectare. Ook worden gesprekken gevoerd met direct omwonenden.

De provincie en gemeente stellen vier voorwaarden aan de nieuwe ontwikkeling van de Oostpolder. De woonfunctie in de omliggende dorpen moet zoveel mogelijk behouden blijven. De milieunormen uit de structuurvisie (voor geluid, externe veiligheid en luchtkwaliteit, zoals geur en stof) zijn hierbij het uitgangspunt. In de derde plaats moeten er goede overgangszones komen, als groen-blauwe buffers tussen het bedrijventerrein en de huizen. Ten slotte is het uitgangspunt voor de inrichting van het bedrijventerrein dat het nieuwe windpark behouden blijft.

Ruimte

Groningen Seaports ondersteunt de plannen laat ze op haar website weten. ‘Door uitbreiding ontstaat weer ruimte voor de marktvraag, want op dit moment hebben we te maken met schaarste aan grond in de Eemshaven. We kunnen in de Eemshaven, maar ook in Delfzijl, nauwelijks aaneengesloten kavels aanbieden. Deze uitbreiding in de Oostpolder maakt de komst van bedrijven, die veel ruimte nodig hebben, mogelijk. En daarmee wordt vanzelfsprekend werkgelegenheid gecreëerd’, zegt Groningen Seaports-CEO Cas König.

Het plangebied van de Oostpolder sluit aan de noordzijde aan op het bestaande bedrijventerrein Eemshaven en wordt verder begrensd door de spoorlijn (westzijde), de dijk en lintbebouwing van Oudeschip (zuidzijde) en de N33 (oostzijde).

Groningen Seaports en The Planet Calls zijn een Europees partnership aangegaan in het kader van gezamenlijke bestrijding van plastic soep. Komende jaren wordt in grootschalige projecten samengewerkt om nieuwe technieken op het gebied van ‘plastic opruimers’ te kunnen testen. 

Groningen Seaports zet sterk in op het stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe technieken om plastics te recyclen. Het verantwoord verzamelen van deze plastics (zowel op land als op zee) is voor het havenbedrijf daarbij een belangrijke factor. Een samenwerking met The Planet Calls is voor Groningen Seaports een belangrijke stap in deze richting.

The Planet Calls heeft als missie om in 2030 de oceanen plasticvrij te maken door het stimuleren van de groei van nieuwe technieken op dit gebied. Oprichters Leslie Maliepaard en Amour Setter willen op deze manier met grootschalige impact projecten de wereld verbeteren.

De samenwerking met The Planet Calls past perfect in de toekomstvisie die CEO Cas König heeft met het havenbedrijf. ‘De ambitie van The Planet Calls om samen met Europese partners een duurzamere wereld te realiseren en bij te dragen aan de oplossing van dit wereldprobleem sluiten naadloos aan bij die van ons. Wij zijn dan ook erg enthousiast over deze samenwerking en denken dat onze ambities elkaar versterken.’

RWE wil vanuit zijn kolencentrale in de Eemshaven warmte leveren aan de moutfabriek van Holland Malt. Daarmee bespaart de moutproducent twintig miljoen kuub gas. Het rendement van de Eemscentrale zou daarmee ook behoorlijk omhoog gaan.

Holland Malt, Groningen Seaports en RWE Eemshaven onderzoeken samen de haalbaarheid van warmtelevering van de RWE centrale aan Holland Malt. De moutfabriek uit de Eemshaven produceert hoogwaardige mout dat onder andere gebruikt wordt voor de productie van bier. Voor het maken van mout is warmte nodig waar tot nu toe Gronings aardgas voor wordt gebruikt.

Elektrolyser

Door gebruik te maken van warmte van de RWE centrale kan het gebruik van aardgas naar nul worden gereduceerd. Voor Holland Malt draagt dit bij tot een verminderde emissie van CO2 (kooldioxide) en NOx (stikstof) terwijl gelijktijdig het rendement van de RWE centrale zal toenemen. Daarnaast past deze samenwerking uitstekend bij de toekomstige ontwikkeling van RWE als warmteleverancier. RWE zou bijvoorbeeld ook warmte van een elektrolyser voor de productie van groene waterstof kunnen inzetten.

Leiding

Groningen Seaports ondersteunt dit initiatief van harte en brengt haar kennis van openbare infrastructuur in. Het havenbedrijf is gebiedsbeheerder en ontwikkelaar  en zal de inbreng van een leidingstelsel bestuderen.

Warm water stroomt door deze leiding onder het Doekegatkanaal door van RWE naar Holland Malt. Deze gebruikt de warmte in haar processen waarna het afgekoelde water terug stroomt naar de centrale. Door deze innovatie tracht ht Groningen Seaports de kosten zo laag mogelijk te houden om het project economisch aantrekkelijk te kunnen laten uitvoeren.

In totaal zijn in de Eemshaven regio al acht zonneprojecten in ontwikkeling of gebouwd: vier in het Eemshavengebied en vier in het Oosterhorn gebied (Delfzijl). Het streven is om in Delfzijl en in de Eemshaven in de komende jaren meer dan 100MWp aan zonneparken te bouwen.

Groningen Seaports zal de zonneparken op Slibdepot Heveskeslaan en aan de Valgenweg, waarvoor vandaag de intentieovereenkomst wordt getekend, samen met Eneco, Wirsol en een samenwerkingsverband van Natuur en Milieufederatie Groningen, de Groninger Energiekoepel en Grunneger Power ontwikkelen. Met de ondertekening is tevens een stap gezet in de verdere ontwikkeling van voldoende hernieuwbare energie voor de Eemsdelta regio.

Bouw- en ontwikkelplannen

Naast deze parken bevindt zich in Delfzijl een grootschalig zonnepark Sunport dat met 30MWp het een na grootste zonnepark is van Nederland. Daarnaast is Solarfields op dit moment een zonnepark van 7,4 MWp aan het bouwen op het slibdepot Geefsweer van Groningen Seaports. Als deze gereed is gaan zij verder met een zonnepark op de dijk bij binnenkomst in de Eemshaven. Daarnaast zijn er op diverse terreinen in de Eemshaven ontwikkelplannen voor nieuwe zonneparken.

De zonneparken worden gebouwd op industriële gronden en op voormalige depots. De stroom wordt gebruikt om lokale bedrijven te vergroenen en nieuwe bedrijven aan te trekken. Zo neemt Google stroom af van onder andere het zonnepark Sunport en ook hotel De Boegschroef levert op deze manier CO2 neutrale diensten.

Groningen Seaports is voornemens om op haar industrieterrein Oosterhorn twee zonneparken te ontwikkelen van gezamenlijk dertig hectare. Een belangrijk onderdeel van deze ontwikkeling is dat  bewoners van Delfzijl, Appingedam, Loppersum (DAL) zelf mee kunnen denken over de plannen en mee kunnen delen in de opbrengsten.

Groningen Seaports zal de zonneparken samen met Eneco, Wircon en een samenwerkingsverband van Natuur en Milieufederatie Groningen, de Groninger Energiekoepel en Grunneger Power ontwikkelen.

Inwoners van de toekomstige DAL-gemeente, maatschappelijke organisaties en lokale bedrijven kunnen op meerdere manieren participeren in het zonnepark.  Via de coöperatie(s) in oprichting kunnen zij meedenken over de plannen en delen in de opbrengsten.

Vestigingsfactor

Groningen Seaports heeft in haar Havenvisie 2030 vastgelegd om duurzame energie projecten in haar havengebieden te (laten) ontwikkelen en of hierin te participeren om zodoende het vestigingsklimaat voor nieuwe én bestaande bedrijvigheid te kunnen versterken. In toenemende mate blijkt dat (nieuwe) bedrijvigheid zich hier alleen vestigen of wil blijven als er voldoende groene stroom aanwezig is. Nieuw in deze ontwikkeling is de vroegtijdige participatie van de omgeving.

Projectpartners

Eneco is een ervaren energiebedrijf en ontwikkelt, bouwt en beheert duurzame energieprojecten. Ook Wircon heeft een ruime ervaring in het ontwerpen, realiseren en exploiteren van zonneparken. Het samenwerkingsverband van Natuur en Milieufederatie Groningen, Groninger Energiekoepel en Grunneger Power heeft ervaring met het coöperatief ontwikkelen van duurzame energieprojecten. Zij is er ter ondersteuning van de lokale initiatieven in het gebied, zodat bewoners en lokale bedrijven kunnen meedenken en meeprofiteren.

Beleid gemeente Delfzijl

De zonneparken zijn gelegen op het industrieterrein Oosterhorn van Groningen Seaports in Delfzijl. Daarom vallen de zonneparken niet onder de stop (moratorium) van nieuwe aanvragen van zonneparken op agrarische gronden die de gemeente Delfzijl onlangs heeft uitgesproken.

 

Er wordt gepoogd eind dit jaar de vergunning van dit park verleend te krijgen en de benodigde subsidie duurzame energie aan te vragen.

Groningen Seaports ontvangt komende donderdag voor de zesde maal het felbegeerde ecoports-certificaat. Het is voor het eerst dat een haven dit certificaat voor de zesde achtereenvolgende keer ontvangt. Groningen Seaports laat hiermee zien dat het continu milieu- en duurzaamheidsprestaties levert in haar havens (Delfzijl en Eemshaven) en haven-gerelateerde bedrijventerreinen.

Ecoports is een wereldwijd keurmerk voor duurzame havens die iedere twee jaar voortgang boeken in de milieuprestaties. Groningen Seaports ontvangt het certificaat omdat is geconstateerd dat het havenbedrijf veel doet om duurzaamheid en milieumaatregelen in haar gebied te ontwikkelen en te waarborgen. Denk hierbij aan de realisatie van industriewaterleiding, stoomleiding, waterstof, zonnepark, maar ook natuurmonitoring en onderzoek naar hergebruik van composieten.

Havenbijeenkomst

Het certificaat wordt donderdag uitgereikt door Isabelle Ryckbost, secretaris generaal van de Europese zeehavensorganisatie, aan Cas König, directeur Groningen Seaports. Dit gebeurt tijdens een trilaterale havenbijeenkomst, waar ook de waddenhavens van Duitsland en Denemarken aanwezig zullen zijn. Tijdens de bijeenkomst worden ervaringen en projecten uitgewisseld, en zal er aandacht zijn voor duurzaamheid. Volgende week vrijdag worden afspraken gemaakt over gezamenlijke ambities voor de Waddenzee.

 

 

 

Groningen Seaports gaat in samenwerking met het Finse hightech bedrijf VRT Finland haar havenkades inspecteren, zowel boven als onder water met behulp van multibeam-technologie. Het havenbedrijf streeft hiermee naar een langere levenscyclus van haar havens, offshore windparken, terminals en overige industrieterreinen. In 2017 is reeds zo’n vijf kilometer geïnspecteerd en vanaf eind januari starten de inspecties van de resterende ruim twintig kilometer.

Met de inspecties van VRT worden met behulp van een multibeam sonar en een onbemand schip gelijktijdig gegevens boven en onder water verzameld. Hierdoor krijgt Groningen Seaports ondubbelzinnige en gedetailleerde onderzoeksgegevens terwijl er geen sprake is van downtime voor de normale dagelijkse activiteiten. Op basis van de resultaten kan eventueel worden besloten tot nadere doelgerichte inspecties door duikers om zo een volledig beeld van de bestaande situatie te krijgen.

In de zomer van 2017 was Groningen Seaports op zoek naar een partner die innovatieve oplossingen kon leveren voor het monitoren van de staat van onderwaterconstructies die bij traditionele inspectiemethoden vaak buiten beeld blijven. Voor de drukke havenregio zijn een goed geleide en proactieve constructie, onderhoud en asset management van groot belang. In het kader van een voortzetting van de in 2017 opgestarte samenwerking zal vanaf januari 2018 twintig kilometer aan constructies in de haven van Delfzijl en de Eemshaven worden geïnspecteerd.

Groningen Seaports heeft donderdag de jaarcijfers 2017 gepresenteerd. Het bedrijf kijkt terug op een succesvol jaar. Met een overslag in de havens Delfzijl en Eemshaven van 12,4 miljoen ton werd een stijging gerealiseerd ten opzichte van 2016. De uitgifte van bedrijventerreinen trok op het einde van het jaar aan: in totaal werd 46,2 hectare grond uitgegeven. De werkgelegenheidscijfers laten een stijging van 11,9 procent zien. De voorlopige winstprognose ligt voor het havenbedrijf op ruim 12 miljoen euro.

Nieuwkomers in de Eemshaven zijn Bek&Verburg, DHSS en Van Merksteijn. In het havengebied van Delfzijl meldde zich het bedrijf Purified Metal Company (PMC) en bedrijventerrein Fivelpoort verwelkomde BMN Bouwmaterialen. Naast de diverse nieuwe bedrijvigheid in de Groninger havens gaat het ook goed met de bestaande klanten.

De eerste gronduitgifte in 2018 is alweer een feit: er werd 0,5 hectare grond verkocht aan Wijnne Barends in de Eemshaven. Daarnaast zijn er diverse bedrijven zoals BioMCN, Chemcom, PQ Zeolyst, KBM Master Alloys, EEW, PPG, Sealane, TenneT, Wijnne Barends en Holland Malt die gaan uitbreiden of al aan het uitbreiden zijn. Een mooie opsteker voor de havens én het totale Eemsdeltagebied is de doorstart van het Delfzijlse Aluminiumbedrijf Aldel.

Groene groeikansen

Groeikansen liggen – in lijn met de Havenvisie – vooral op het ‘groene vlak’. De aandeelhouders van Groningen Seaports hebben recentelijk toestemming gegeven voor een 49 procent deelname in zonnepark Sunport Delfzijl. Met dit aandeelhouderschap krijgt Groningen Seaports grip op de uitgifte van groene energie die in toenemende mate de vestiging van nieuwe bedrijvigheid in de regio bepaalt.
Groningen Seaports heeft een begin gemaakt met de aanleg van een waterstofinfrastructuur in 2017 op het terrein van AkzoNobel. Het gaat hier om een zeer bijzondere kunststofleiding, ontworpen door eigen medewerkers. Uniek in de wereld van waterstof. Binnenkort kunnen de eerste bussen en auto’s er waterstof tanken. Andere toepassingen en vergroting van de infrastructuur zullen volgen. (Lees hierover het artikel elders op deze website)

Met het Project ZERO hoopt Groningen Seaports in 2030 samen met de diverse bedrijven in het havengebied een CO2 reductie van 49 procent te hebben bereikt om het stempel groene haven te kunnen dragen en hiermee een internationale voorlopers positie te behalen. Naast de aandacht voor de (groene) bedrijvigheid is er uiteraard ook aandacht voor het milieu. Zo zijn er in het kader van Eems Dollard 2050 natuurprojecten gestart als kleirijperij, Marconi en de dubbele dijk bij Holwierde.

Werkgelegenheid

Groningen Seaports hoopt de stijgende én succesvolle lijn in 2018 te kunnen doorzetten waarbij aandacht voor de werkgelegenheid een belangrijk speerpunt zal blijven. Gelet op alle ontwikkelingen is het daarbij vooral een uitdaging om over voldoende geschoold personeel te beschikken. Dat blijft een punt van zorg en daarom zal het havenbedrijf haar verantwoordelijkheid nemen en helpen bij het actief werven van jonge mensen voor werk en opleidingen in haar havens.

Groningen Seaports is begin november gestart met de aanleg van een waterstofleiding op het terrein van het Chemie Park in Delfzijl. Het gaat hier om een leiding tussen AkzoNobel en het toekomstige waterstoftankstation van Pitpoint.

Groningen Seaports heeft hiervoor een innovatieve buisleiding ontwikkeld waardoor de leiding sneller en goedkoper kan worden gelegd. Ook zijn de onderhoudskosten vele malen lager dan bij soortgelijke leidingen.

Waterstofbussen

De verwachting is dat Qbuzz vanaf 2018 twee waterstofbussen inzet tussen Delfzijl, Groningen en Assen. AkzoNobel levert hiervoor de waterstof. Het gaat om een pilotproject met een looptijd van vijf jaar.

Waterstofinfrastructuur

De investering in de waterstofinfrastructuur is een relatief groot deel van de totale investering. Groningen Seaports legt deze waterstofinfrastructuur aan om zo de ontwikkelingen voor waterstof te kunnen faciliteren binnen haar beheergebied. Samen met andere bedrijven in het havengebied onderzoekt Groningen Seaports op dit moment de mogelijkheden voor uitbreiding en aansluiting op deze waterstofinfrastructuur.

Cas König (51) wordt per 1 september benoemd tot directeur van Groningen Seaports. Hij volgt Harm Post op die na ruim zeventien jaar het havenbedrijf verlaat voor nieuwe uitdagingen.

Cas König is sinds een aantal jaar directeur van Klesch Aluminium Delfzijl.  In de afgelopen jaren heeft hij een brede ervaring opgebouwd in zowel de industriële havenomgeving als in de politieke/sociale belangenorganisaties. Zo heeft hij diverse functies uitgevoerd bij het Delfzijlse bedrijf ESD-SIC waarvan hij in de periode 2009-2015 als directeur de regie heeft gevoerd.

Praktische en sociale ervaringen heeft hij opgedaan in binnen- en buitenland. In die periode is hij ook uitgeroepen tot Plant Manager of the Year 2013. König is daardoor een jaar lang op nationaal niveau boegbeeld van de procesindustrie geweest. Hij is in de afgelopen jaren bij diverse belangenorganisaties actief geweest waaronder de Vereniging Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) en de Samenwerkende Bedrijven Eemsmond (SBE) en VNO-NCW Noord.

König is een kenner van het noordelijke bedrijfsleven met speciale aandacht en affiniteit voor milieu, gezondheid, veiligheid en omgeving in relatie tot bedrijvigheid.