HomeTransitieCCUSLyondellBasell reduceert CO2-uitstoot in kader maatwerkaanpak
Maatwerkafspraak Lyondell Basell

LyondellBasell reduceert CO2-uitstoot in kader maatwerkaanpak

LyondellBasell heeft een intentieverklaring ondertekend met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat om de komende zes jaar haar CO2-uitstoot verder te verminderen. Het bedrijf gaat in haar fabrieken in Rotterdam/Moerdijk voor 2030 haar CO2-uitstoot reduceren met 0,35 tot 0,55 megaton. Het is de negende intentieverklaring die de overheid tekent in het kader van de Maatwerkaanpak.

De intentieverklaring moet leiden tot concrete en bindende maatwerkafspraken tussen het bedrijf en het Rijk om de CO2-uitstoot te beperken.

LyondellBasell heeft in Nederland 5 productielocaties, het hoofdkantoor voor Europa en Azië en zorgt voor ongeveer 1.950 banen. Om het productieproces in de fabrieken in het cluster Rotterdam-Moerdijk te verduurzamen onderzoekt het bedrijf drie routes. Ten eerste wil het bedrijf gedeeltelijk overstappen naar groene elektriciteit. Hiervoor wil het bedrijf de mogelijkheden onderzoeken om installaties om te bouwen die nu nog gebruikmaken van fossiele brandstoffen. De twee route is het gedeeltelijk overstappen van aardgas naar waterstof als brandstof. Als mogelijke derde route wordt gekeken of Carbon Capture and Storage (CCS) ingezet kan worden als tussenstap in de verduurzaming. Dit geldt met name als de randvoorwaarden voor de eerste twee routes op korte termijn niet toereikend zijn.

Uiteindelijk wil het bedrijf volledig overstappen op het gebruik van groene elektriciteit en waterstof in productieprocessen, waardoor er dan helemaal geen CO2 meer wordt uitgestoten.

Stoomnetwerk

LyondellBasell is daarnaast met andere bedrijven van plan te investeren in een stoomnetwerk, om uitwisseling van restwarmte tussen industriële bedrijven mogelijk te maken. Hierdoor hoeven deze bedrijven in het cluster zelf geen of minder stoom op te wekken.

Naast de voorgenomen CO2-reductie is LyondellBasell van plan om ook op andere manieren bij te dragen aan verduurzaming en een gezonde leefomgeving in 2030. Het kijkt hierbij naar het gebruik van biogrondstoffen en zal meer investeren in mechanische en chemische recycling – zoals dat nu al gebeurt in een fabriek in Geleen. Ook onderzoekt het bedrijf het hergebruik van CO2 in haar processen.

Op dit moment is de stikstofuitstoot van LyondellBasell al laag en onder de wettelijke grens. Deze neemt in de komende jaren verder af door het gebruik van stoom geproduceerd uit restwarmte in plaats van aardgas en de bouw van nieuwe installaties. Ook gaat onderzoek naar verdere reductiemogelijkheden door.

Vervolgstappen maatwerkaanpak

Deze intentieverklaring is een belangrijke eerste stap van de maatwerkaanpak en werkt toe naar bindende afspraken. Met de maatwerkaanpak maakt het kabinet ambitieuze afspraken met de grootste industriële uitstoters om hun CO2-uitstoot extra en sneller te verminderen en daarnaast bij te dragen aan een gezonde, schone en veilige leefomgeving. Het kabinet streeft ernaar om halverwege 2024 duidelijkheid te hebben en de ambities van bedrijven te kunnen vertalen naar bindende, individuele maatwerkafspraken.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl