HomeGrondstoffenRechtbank vernietigt omgevingsvergunning N05-A platform One-DYAS
N05-A platform One Dyas

Rechtbank vernietigt omgevingsvergunning N05-A platform One-DYAS

Gisteren deed de rechtbank uitspraak over de ontwikkeling van het N05-A gasveld van ONE-Dyas ten Noorden van Schiermonnikoog. De rechtbank vernietigde de omgevingsvergunning voor de aanleg van het boorplatform. De redenen hiervoor zijn dat het bedrijf volgens de rechter onvoldoende heeft gekeken naar de stikstofdepositie en de verstoring van beschermde zeezoogdieren door onderwatergeluid

ONE-Dyas wil gas winnen in de Noordzee op ongeveer 20 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Deze gasvelden liggen deels in Nederlandse territoriale wateren en deels in Duitse territoriale wateren. De staatssecretaris van Economische zaken en Klimaat had toestemming gegeven om in totaal 14,2 miljard kubieke meter aardgas te produceren gedurende een periode van maximaal 35 jaar. Ook verleende hij een vergunning voor het oprichten en in gebruik nemen van een boorplatform waarbij ONE-Dyas toestemming kreeg voor activiteiten met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten en voor beschermde natuurgebieden. Tot slot werd een vergunning verleend voor het aanleggen en in stand houden van een pijpleiding en een elektriciteitskabel. Meerdere partijen zijn tegen deze drie besluiten bij de rechtbank in beroep gegaan.

Stikstof en zeezoogdieren

De rechtbank oordeelt dat de besluiten die gaan over het winnen van aardgas en het aanleggen van de pijpleiding en de elektriciteitskabel in stand blijven. De partijen die beroep hebben ingesteld krijgen op die onderdelen dus geen gelijk. Dit betekent niet dat ONE-Dyas daarmee uitvoering kan geven aan het project. De eisende partijen krijgen namelijk wel gelijk bij de onderwerpen stikstof en zeezoogdieren.

Tijdens de aanleg van het platform kan de stikstofuitstoot significante gevolgen hebben voor de natuurwaarden in het Natura-2000 gebied Duinen Schiermonnikoog. De rechtbank vindt de methode om die gevolgen te compenseren, de aankoop van stikstofrechten van drie boerderijen, niet juist.

De rechtbank vernietigt daarom de verleende omgevingsvergunning en de gewijzigde omgevingsvergunning voor de aanleg van het boorplatform voor zover die betrekking hebben op die onderwerpen.

Bodemdaling, energietransitie en leveringszekerheid

De rechtbank oordeelde wel dat er met de activiteiten van One-Dyas slechts een beperkte bodemdaling zal optreden en dat de kans op aardbevingen verwaarloosbaar is. Ook de gevolgen voor het klimaat, het milieu en de natuur zijn voldoende onderzocht. De rechtbank acht nut en noodzaak van de gaswinning uit kleine gasvelden op zee, in het licht van de energietransitie en leveringszekerheid, voldoende aangetoond. Het beroep op de Urgenda-uitspraak slaagt niet, omdat de Staat de vrijheid heeft om te bepalen op welke wijze aan het halen van de klimaatdoelen gevolg wordt gegeven. In de Nederlandse en Europese klimaatwetgeving staan geen dwingende en rechtstreeks werkende regels op grond waarvan de staatsecretaris met het oog op het halen van de klimaatdoelen niet met dit project had mogen instemmen.

Aanvullende passende beoordeling

One-Dyas heeft een aanvullende passende beoordeling ingebracht waarin wordt geconcludeerd dat de geringe en tijdelijke stikstofdepositie geen significante gevolgen heeft voor die natuurwaarden. De rechtbank laat deze beoordeling buiten beschouwing omdat de minister van Natuur en Stikstof deze niet heeft beoordeeld bij het afgeven van de verklaring van geen bedenkingen.

Verder ontbreekt een definitieve verklaring van bedenkingen in het kader van soortenbescherming voor de verstoring van de bruinvis door onderwatergeluid tijdens het heien van verankeringspalen van het boorplatform. Die verklaring van geen bedenkingen is pas één dag voor de tweede zitting afgegeven. De rechtbank heeft die verklaring daarom niet beoordeeld. Verder ontbreekt een verklaring van geen bedenkingen voor de verstoring van de grijze en gewone zeehond door onderwatergeluid.

Investering

One-Dyas nam in 2022 samen met partners EBN en Hansa de definitieve investeringsbeslissing voor de ontwikkeling van het platform. Hiermee is een investering van ruim een half miljard euro gemoeid. In december 2022 begon de bouw van platform N05-A bij HSM Offshore Energy in Schiedam. Het platform is nu bijna gereed voor transport naar locatie N05-A in de Noordzee (zie foto). Als het eenmaal geïnstalleerd is zal het platform draaien op offshore windenergie van het nabijgelegen windpark Riffgat. Bij het ontwerp is rekening gehouden met toekomstige ontwikkeling van groene waterstof en CCS.

One-Dyas heeft aangegeven dat het doel blijft om eind 2024 het eerste aardgas beschikbaar te hebben.

Foto: SBM Offshore

 

Delen:
Tags

jacqueline@industrielinqs.nl