HomeArchiefAerius Calculator 2019 voor meten stikstof beschikbaar

Aerius Calculator 2019 voor meten stikstof beschikbaar

Vanaf vandaag, 16 september 2019, is de nieuwe versie van Aerius Calculator beschikbaar. Dit rekeninstrument is ontwikkeld om de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan op Natura 2000-gebieden te berekenen. Hiermee komt de vergunningverlening voor projecten die door de stikstofuitspraak tijdelijk stilliggen, in etappes weer op gang.

De Aerius Calculator 2019 heeft niet meer de specifieke functionaliteiten van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dit naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State dat het PAS niet langer gebruikt mag worden als basis voor toestemmingsverlening. De PAS zou de natuur onvoldoende beschermen. Er werd gesteld dat voortaan vooraf zekerheid moet bestaan, dat de natuurwaarden niet worden aangetast. Daarom zijn alle PAS-gerelateerde elementen verwijderd uit Aerius Calculator.

Aerius Calculator 2019

Om een zorgvuldige afweging te maken wordt Aerius Calculator ingezet. Hiermee kunnen initiatiefnemers berekenen welke depositie een project veroorzaakt en op welke natuurgebieden die depositie neerslaat. In de nieuwe versie zijn specifieke PAS functionaliteiten niet meer beschikbaar. Verwijzingen, functies en weergaven gerelateerd aan depositieruimte of ontwikkelingsruimte zijn ook verwijderd. Daarnaast is het model op onderdelen geactualiseerd. Aerius Calculator berekent de depositiebijdrage van alle bronnen (met uitzondering van wegen) met het Operationele Prioritaire Stoffen model (OPS). Verder worden in Aerius Calculator 2019 ook de aangewezen stikstofgevoelige habitats en leefgebieden in alle Natura 2000-gebieden meegenomen in de berekeningen. De calculator geeft geen uitsluitsel of een vergunning kan worden verleend.
Aerius Calculator 2019 kent nog wel een beperking van het toepassingsbereik. Er wordt rekening gehouden met de stijging van de emissiepluim als gevolg van de warmte-inhoud (thermische pluimstijging) maar niet met stijgingen als gevolg van de uitreedsnelheid (pluimstijging door impuls). Verder kan een gebouw nabij een emissiebron invloed hebben op de verspreiding van de emissies en de berekende deposities en met dit effect is in Aerius Calculator 2019 geen rekening gehouden. Door het ontbreken van pluimstijging door impuls en gebouwinvloed kan gebruik van Aerius Calculator 2019 in bepaalde situaties leiden tot een over- of onderschatting van de deposities.

Vergunningverlening hervatten

De nieuwe Aerius Calculator is een eerste stap om de vergunningverlening te hervatten. Initiatiefnemers kunnen vanaf vandaag met behulp van deze nieuwe tool berekeningen uitvoeren. Als er geen of minder depositie is, kunnen ze weer in aanmerking komen voor een vergunning.
Verder wil het kabinet inzetten op het doorgaan van projecten die op de lange termijn een gunstig effect hebben op het verminderen van de stikstofdepositie, zoals de bouw van windmolens en het energieneutraal maken van woonwijken, ondanks dat er op de korte termijn tijdens de aanleg/bouw een kleine, tijdelijke uitstoot van stikstof is.

Intern salderen

Het kabinet en medeoverheden maken over de voorwaarden waaronder intern salderen mogelijk wordt nog nadere afspraken als het Adviescollege Stikstofproblematiek onder leiding van Johan Remkes zijn advies heeft uitgebracht. Intern salderen is het treffen van maatregelen binnen een project zodat in de nieuwe situatie geen of minder stikstof wordt uitgestoten dan in de huidige situatie. Voor hele moderne bedrijven en de industrie is intern salderen echter lastig, omdat hier weinig ruimte voor is.
Het adviescollege is op verzoek van de Tweede Kamer gevraagd te adviseren over de wijze waarop en de voorwaarden waaronder op korte termijn toestemming kan worden verleend voor activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken in Natura 2000-gebieden. Dit advies wordt in de week van maandag 23 september verwacht. Over de te hanteren beleidsregels voor de vergunningverlening bij intern salderen zal uiterlijk begin oktober of zoveel eerder als mogelijk afspraken worden gemaakt tussen de bevoegde gezagen. Uitgangspunt hierbij is
dat er in elk geval geen toename van de feitelijke depositie plaats vindt. Voor extern salderen en de ADC-toets geldt dat de bevoegde gezagen hebben afgesproken dat er tijdelijk geen toestemming wordt verleend voor nieuwe plannen en projecten op grond van de Wet natuurbescherming, zegt Carola Schouten, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, in een brief aan de Tweede Kamer.

Meer informatie over de nieuwe functionaliteiten en het toepassingsbereik van Aerius Calculator 2019 is terug te vinden op www.aerius.nl.

Lees ook het eerder gepubliceerde artikel over de historie van het stikstofprobleem.

Delen:
Author